Streaming live at 10am (PST)

Save lost to change

Tóm tắt luận văn thạc sĩ về du lịch [/b]
Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về du lịch. Nếu bạn không bận rộn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn của Luận Văn Việt
Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch
https://luanvanviet.com/viet-thue-luan-van/
của du khách – trường hợp lựa chọn điểm đến Hội An của khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ

1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyết định lựa chọn điểm đến du lịch là một trong những vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất của hành vi tiêu dùng du lịch. Đối với một thị trường nhận khách là chủ yếu như Việt Nam, việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến là rất cần thiết vì nó cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về những gì khách du lịch đang tìm kiếm đối với các điểm đến ở nước ta. Các kiến thức về hành vi quyết định lựa chọn điểm đến rất thiết thực đối với các nhà tiếp thị du lịch trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch mới, xây dựng các chính sách và kế hoạch Marketing đạt hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến của du lịch Việt Nam nhằm thu hút nguồn khách du lịch. Xuất phát từ những lý do đó, tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách – Trường hợp lựa chọn điểm đến Hội An của khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ” với mong muốn góp phần phát hiện ra những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.
2. Mục tiêu nghiên cứu
https://luanvanviet.com/de-cuong-la-gi-huong-dan-viet-de-cuong-nghien-cuu-khoa-hoc/

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch.
 • Đưa ra mô hình nghiên cứu phù hợp nhất phản ánh sự ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch.
 • Nghiên cứu và khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Hội An của khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ. Từ đó, đánh giá mức độ ảnh hưởng quan trọng của các yếu tố.
 • Đề xuất các hàm ý cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc hoạch định những chiến lược Marketing hiệu quả, phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch mới để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ tại điểm đến Hội An.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu được thực hiện với đối tượng điều tra là những khách du lịch đến từ Tây Âu - Bắc Mỹ đã hoàn thành việc lựa chọn điểm đến và đã đến Hội An.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng
  5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
 • Phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách. Qua đó, giúp các nhà tiếp thị du lịch có những hiểu biết sâu hơn về những thị hiếu, xu hướng và hành vi quyết định lựa chọn điểm đến của du khách
 • Kết quả nghiên cứu giúp các nhà tiếp thị có thể nhìn nhận được những điểm mạnh và điểm yếu về các sản phẩm, hoạt động du lịch của điểm đến trong việc thu hút nguồn khách.
  https://g.page/luanvanviet?share
 • Đề tài nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách.
  6. Bố cục của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết cấu của đề tài chia làm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và các mô hình nghiên cứu
  Chương 2: Tổng quan về thị trường khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ đến Hội An và phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu

  Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách
  7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

@buidiena3 welcome to the forum! Have you been making manual back-ups? I’ve had the same issue a couple of times as well. You come back to a project and you’re sure you’ve fixed that one thing twice before and now it’s back :joy:.
If you’re in the designer, press ‘control, shift, s’ to create a manual back-up. I do this every time I’ve made major changes to a site, just to make sure I’ve saved all my work.

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.