Streaming live at 10am (PST)

Luận văn quản trị Công trình phân chiếc Dự án đầu cơ

Luận Văn Việt san sẻ sở hữu bạn những trở ngại chung về quản trị Công trình trong luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn ko mang thời kì khiến luận văn, hãy tham khảo nhà sản xuất nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.

x1pdjUd.jpg

)))) Xem thêm : thuê làm đồ án tốt nghiệp
Có nhiều loại dự án khác nhau về mục đích, tính chất, quy mô, đặc điểm và mức độ phức tạp. Để phân tích, đánh giá và quản lý các dự án, người ta tiến hành phân loại các dự án đầu tư. Có rất nhiều cách phân loại các dự án đầu tư khác nhau tuỳ theo các mục đích sử dụng.
Phân loại theo quy mô và tính chất
Dự án quan trọng Quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Các dự án còn lại căn cứ vào quy mô vốn đầu tư ban đầu đưa vào dự án, người ta chia thành 3 nhóm A, B, C theo quy định tại phụ lục 1 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Chính phủ. Về phương diện quản lý, tuy có nhiều nét chung xong do đặc điểm của dự án của các nhóm là khác nhau nên khi quản lý cần áp dụng phương pháp và công cụ quản lý khác nhau. Các dự án nhóm A, B thường được đặt ra nhiều vấn đề về quản lý cần được nghiên cứu và giải quyết. Các dự án nhóm C cho phép áp dụng một cách đơn giản và có hiệu quả các phương pháp định lượng.
Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.
Phân loại theo mục đích
Căn cứ vào các chức năng hay mục đích của các dự án, người ta chia dự án thành:

  • Dự án đầu tư chiều sâu.
  • Dự án đầu tư mở rộng.
  • Dự án đầu tư mới.
    Việc phân loại theo cách này chúng ta thấy mức độ phức tạp và mức độ rủi ro của các dự án tăng dần.

8godqy6.jpg

))) Xem thêm : Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ Luật - Luật kinh tế để tham khảo
Phân loại theo mối quan hệ giữa các dự án
Căn cứ mối quan hệ giữa các dự án, người ta chia làm hai nhóm dự án: - Dự án độc lập: Những dự án được coi là độc lập với nhau về mặt kinh tế, nếu dự án này được chấp thuận hay từ chối sẽ không ảnh hưởng đế dòng tiền của dự án khác. Khi hai dự án được coi là độc lập về mặt kinh tế có nghĩa là quyết định đầu tư dự án này không ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dự án khác. - Dự án đầu tư phụ thuộc: Các dự án đầu tư phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế có nghĩa là dòng tiền của dự án này sẽ chịu ảnh hưởng khi quyết định đầu tư dự án khác. Trong các dự án phụ thuộc người ta chia ra hai loại: Dự án đầu tư bổ sung và dự án đầu tư thay thế. Một dự án được gọi là dự án bổ sung cho một dự án khác khi đầu tư dự án đó sẽ làm tăng lợi ích dự kiến của dự án khác. Một dự án được coi là thay thế một dự án khác nếu đầu tư dự án đó sẽ làm cho lợi ích dự kiến thu được của dự án kia giảm xuống. Trong trường hợp thay thế cao nhất là khi quyết định đầu tư dự án này sẽ làm cho lợi ích của dự án kia bị triệt tiêu hoàn toàn hay quyết định đầu tư dự án này sẽ bác bỏ tất cả các dự án còn lại, các dự án này được gọi là các dự án loại trừ nhau.
Phân loại theo nguồn vốn đầu tư
Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.
Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.
Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng vốn hỗn hợp nhiều nguồn vốn.
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn

@mytamhuyet - Hello and welcome.

Can you complete the sentence so we can understand what you are trying to accomplish?

Hi mytamhuyet

Welcome to the forum :slight_smile:

1 Like

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.