Streaming live at 10am (PST)

Need help with responsive slider

Đề cương luận văn về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Trong bài viết sau đây, Luận văn 24 sẽ chia sẻ đến bạn mẫu đề cương luận văn về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Tên đề tài: Giải pháp thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Huy Vũ viết thuê luân văn
Lời mở đầu


CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
1.1. Thị trường và vai trò của thị trường đối với sự tiêu thụ sản phẩm
1.1.1. Khái niệm thị trường
1.1.2. Khái quát chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.1.3. Phân loại thị trường
1.2. Vai trò và chức năng của thị trường
1.2.1. Chức năng của thị trường đối với công ty
1.2.2. Vai trò của thị trường đối với sản xuất
1.3. Nghiên cứu và phân đoạn thị trường
1.3.1. Nghiên cứu thị trường
1.3.2. Phân đoạn thị trường
1.4. Sự cần thiết khách quan phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.4.1. Nội dung phát triển thị trường
1.4.2. Sự cần thiết phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công tyCác loại hình du lịch
1.5.1. Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm
1.5.2. Khả năng cung ứng sản phẩm trên thị trường
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
2.1. Khái quát chung công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ

2.2.1. Chủng loại sản phẩm tiêu thụ
2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
2.2.3. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty
2.2.4. Kết quả, hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
2.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
2.3.2. Nhân tố bên ngoài
2.4. Thuận lợi và khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHO CÔNG TY ĐT XD TM HUY VŨ
3.1. Phương hướng phát triển của công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
3.2. Một số giải phát triển thị trường tiêu thụ cho công ty CP ĐT XD TM Huy Vũ
3.2.1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường
3.2.2. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩmhttps://g.page/luanvan24uytin?share
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/

Hi @lacazet2k, thanks for your post. As a note, Webflow does not provide design help from our support desk, so the first thing to do when having a responsive design issue is to post on the forum.

We can help to take a look, can you help to share the project read only link: Share a project’s read-only link

And also let us know what page the slider is on and if possible some screenshots to show how you have that setup and what you are trying to achieve?

Thanks in advance